เกี่ยวกับ EEC

ความเป็นมา

EEC (Eastern Economic Corridor) หรือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุนในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา

เพื่อตอบสนองกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงแรงงานจึงได้จัดตั้ง ศูนย์ EEC ขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพื่อทำภารกิจเพิ่มศักยภาพให้กับกำลังแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

EEC (Eastern Economic Corridor) หรือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุนในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา

เพื่อตอบสนองกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงแรงงานจึงได้จัดตั้ง ศูนย์ EEC ขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพื่อทำภารกิจเพิ่มศักยภาพให้กับกำลังแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

EEC (Eastern Economic Corridor) หรือ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุนในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา

เพื่อตอบสนองกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงแรงงานจึงได้จัดตั้ง ศูนย์ EEC ขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพื่อทำภารกิจเพิ่มศักยภาพให้กับกำลังแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา