ค้นหา

ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

EEC Labour Administration Center

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุนในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อตอบสนองกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงแรงงานจึงได้จัดตั้ง ศูนย์ EEC ขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพื่อทำภารกิจเพิ่มศักยภาพให้กับกำลังแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

เกี่ยวกับ EEC

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน